ឯកសារគោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងករណីសកម្ម និងស្វែងរកដៃគូដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ អេដស៍ សំរាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្តន៍យុទ្ធវិធីជុំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើមកម្ពុជា 3.0

ឯកសារគោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងករណីសកម្ម និងស្វែងរកដៃគូដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ អេដស៍ សំរាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្តន៍យុទ្ធវិធីជុំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើមកម្ពុជា 3.0