ឯកសារគោលគំនិតស្តីពីការបងើ្កនការទទួលយកសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ក្នុងចំណោមស្រ្តីបំរើ សេវាកំសាន្ត និងបុរសរួមភេទជាមួយបុរសតាមរយៈការអនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តផ្តល់ប្រឹក្សា និងធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដែលផ្តួចផើ្តម ដោយសហគមន៍ ឫក្រុមប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ( C/PITC )២០១១ – ២០១៥

ឯកសារគោលគំនិតស្តីពីការបងើ្កនការទទួលយកសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ក្នុងចំណោមស្រ្តីបំរើ សេវាកំសាន្ត និងបុរសរួមភេទជាមួយបុរសតាមរយៈការអនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តផ្តល់ប្រឹក្សា និងធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដែលផ្តួចផើ្តម ដោយសហគមន៍ ឫក្រុមប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ( C/PITC )២០១១ – ២០១៥