ឯកសារគោលគំនិតស្តីអំពី ការអនុវត្តវិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុននៅពេលប្រព្រឹត្ត ប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PrEP) នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. ខែមិនា ២០១៩

ឯកសារគោលគំនិតស្តីអំពី ការអនុវត្តវិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុននៅពេលប្រព្រឹត្ត ប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PrEP) នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. ខែមិនា ២០១៩