ឯកសារសង្ខេបសម្រាប់បង្ហាញសិក្ខាកាមអំពី គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ

ឯកសារសង្ខេបសម្រាប់បង្ហាញសិក្ខាកាមអំពី គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ