និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សំរាប់សេវាព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, ឆ្នាំ ២០២០

និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សំរាប់សេវាព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, ឆ្នាំ ២០២០