និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការធានាគុណភាពទិន្នន័យ, មិថុនា ២០១៩

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការធានាគុណភាពទិន្នន័យ, មិថុនា ២០១៩