ការស្ទង់មតិស្តីអំពីចំណេះដឹងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ ២០១០ លើ​​ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្ត(FEWs)​និង​ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល (ANC)

ការស្ទង់មតិស្តីអំពីចំណេះដឹងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ ២០១០ លើ​​ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្ត(FEWs)​និង​ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល (ANC)