ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍-ស្វាយ​និង មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ការប្រព្រឹត្តប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួន អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (PWID and PWUD IBBS ២០១៧)

ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍-ស្វាយ​និង មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ការប្រព្រឹត្តប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួន អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (PWID and PWUD IBBS ២០១៧)