កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្ដីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺ ឱកាសនិយម និងការព្យា បាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ,ក្មេងជំទង់ និង កុមារ(២៨/១១/២០១៦)

កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្ដីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺ ឱកាសនិយម និងការព្យា បាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ,ក្មេងជំទង់ និង កុមារ(២៨/១១/២០១៦)