សន្និសីទរាជធានីភ្នំពេញលើកទី ២ ស្តីពីការការពារនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍អេដស៍ឆ្នាំ ២០០៨

សន្និសីទរាជធានីភ្នំពេញលើកទី ២ ស្តីពីការការពារនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍អេដស៍ឆ្នាំ ២០០៨