គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ចំណងជើងឯកសារ

  សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការស្រាវជ្រាវ ការបង្ករោគគ្រីបតូកូក លើអ្នកជំងឺអេដស៍, ធ្នូ ២០១៨

  1 ខែ​ធ្នូ 2018 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការប្រើឳសថ ដូលូតេត្រាវារ (Dolutegravir (DTG)) សំរាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ដែលជាមនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់នៅប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2018 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ការលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងស្វាយពីម្តាយទៅកូន នៅកម្ពុជា, ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

  1 ខែ​កក្កដា 2018 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិរួមបញ្ចូលគ្នាស្តីអំពីសេវាធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា (11 សីហា ឆ្នាំ ២០១៧)

  11 ខែ​សីហា 2017 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់និងជាប់លាប់តាម រយៈការតាមដាន លទ្ធផលតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ និងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបបឱសថដើម្បីលប់បំបាត់បន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម, សីហា​ ២០១៧

  1 ខែ​សីហា 2017 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការធ្វើតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងការតាមដានជាប្រចាំ ទៅលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍, សីហា ២០១៧

  1 ខែ​សីហា 2017 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងនិង ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ “C” និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា

  10 ខែ​កក្កដា 2017 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  លិខិតណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ការណាត់ជួបអ្នកជំងឺអេដស៍ និងការកំណត់អំពីអ្នកជំងឺបោះបង់ការព្យាបាល នៅប្រទេសកម្ពុជា

  10 ខែ​កុម្ភៈ 2017 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្ត អ្នកជំងឺអេដស៍និងជំងឺកាមរោគក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១៦-២០២០

  1 ខែ​តុលា 2016 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍លើកុមារ និងក្មេងជំទង់ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦(ពិនិត្យ និងកែរសំរួលឡើងវិញលើកទី៤)

  1 ខែ​សីហា 2016 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត