គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ចំណងជើងឯកសារ

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងកេ្មងជំទង់

  1 ខែ​កក្កដា 2016 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិ សំរាប់គ្រប់គ្រង និងថែទាំជំងឺឱកាសនិយម ដែលកើតញឹកញាប់ លើទារក កុមារ និងក្មេងជំទង់ដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា(២០១៦)

  1 ខែ​កក្កដា 2016 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  សំនើសុំកែសំរួលនូវ លក្ខ័ណជីវសាស្រ្ត ( Biological Criteria ) ក្នុងការចាប់ផ្តើមព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំង និងមេរោគអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  22 ខែ​ធ្នូ 2014 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ឯកសារគោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងករណីសកម្ម និងស្វែងរកដៃគូដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ អេដស៍ សំរាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្តន៍យុទ្ធវិធីជុំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើមកម្ពុជា 3.0

  1 ខែ​តុលា 2013 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  វិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ VCCT

  19 ខែ​កក្កដា 2013 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  វិធីប្រើប្រាស់សំរាប់ CQI Dashboard

  19 ខែ​មិថុនា 2013 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  វិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ STI

  19 ខែ​មិថុនា 2013 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  វិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ OI/ART

  19 ខែ​មិថុនា 2013 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យ ឆ្នាំ២០១២

  1 ខែ​មករា 2012 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការបង្ការ​ និងព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យនិងក្មេងជំទង់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ២០១២

  1 ខែ​មករា 2012 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត