គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ចំណងជើងឯកសារ

  គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការបង្ការជំងឺឳកាសនិយមដោយឳសថ នៅលើអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ ២០០៣

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2003 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំ ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំជំងឺកាមរោគ ដោយពឹងផ្អែកលើចង្កោមរោគសញ្ញា

  1 ខែ​មករា 2003 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលកាណ៍ណែនាំ ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកាមរោគ

  1 ខែ​មករា 2003 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំសំរាប់អនុវត្តការផ្តល់សេវាថែទាំជំងឺកាមរោគ

  15 ខែ​សីហា 2001 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ការការរាលដាលជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ និងថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០១ ២០០៥

  1 ខែ​តុលា 2000 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គំរោងថែទាំ និងព្យាបាលបន្តអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍

  6 ខែ​កក្កដា 0202 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
  1 4 5 6