កិច្ចព្រមព្រៀង

  ចំណងជើងឯកសារ

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង NCHADS និង KHANA ២០០៩

  1 ខែ​មករា 2009 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង Men’s Health Social Service

  1 ខែ​សីហា 2008 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ច​ព្រមព្រៀងជាមួយ CPN+

  1 ខែ​កញ្ញា 2007 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង World Vision

  1 ខែ​មិថុនា 2007 កិច្ចព្រមព្រៀង