ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  ចំណងជើងឯកសារ

  Report​​ Integrated Biological and Behavioral Survey and Population Size Estimation among Men Who Have Sex with Men and Transgender Women in Cambodia, 2023

  12 ខែ​មិថុនា 2024 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមមុខនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនបុរស រួមភេទជាមួយបុរស(MSM) ​និងបុរសប្លែងភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣(MSM & TG IBBS 2023)

  4 ខែ​ធ្នូ 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  Qualitative Assessment of Pre-Exposer Client Dro-pout. UNDERSTANDING MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN DISCONTINUE PREP

  30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  Assessment Report
  the Acceptability and Feasibility of long-acting Injectability HIV Pre-Exposure Prophylaxis (CAB-LA) among MSM, TGW and Service Providers in Cambodia.

  30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ពិធីផ្សព្វផ្សាយ របកគំហើញនៃការវិភាគការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍តាមគំរូ Optima ឆ្នាំ ២០២៣

  16 ខែ​តុលា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ទោះបីជាមានលទ្ធផលព្យាបាលល្អគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយ ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស៍របស់កម្ពុជា ត្រូវតែដោះស្រាយវិសមភាពដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារ និងប្រជាជនគន្លឹះវ័យក្មេង

  5 ខែ​សីហា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  Despite impressive treatment results, Cambodia’s HIV response must address inequalities affecting children and young key populations.

  28 ខែ​មេសា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  របាយការណ៍ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

  30 ខែ​មករា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  របាយការណ៍ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

  23 ខែ​មករា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

  4 ខែ​តុលា 2022 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍