ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

    ចំណងជើងឯកសារ

    ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៨

    1 ខែ​មករា 1998 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

    ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៧

    1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍