ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការសិក្សាប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេលវែងស្តីអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៏ តំលៃ និងថវិកា សំរាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៏នៅប្រទេសកម្ពុជាTHE LONG RUN COSTS

  25 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  លទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតំលៃទៅលើទំរង់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ សំរាប់ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​មករា 2011 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការផ្សព្វផ្សាយអំពី មេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការរកឃើញពីការស្ទង់មតិលើប្រជាជនទូទៅថ្នាក់ជាតិលើកដំបូង

  1 ខែ​មករា 2009 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  អាត្រាប្រេវាឡង់ នៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគខ្ពស់ក្នុងចំណោមស្ដ្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជា: ចំណូលខ្ពស់បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ 100%

  1 ខែ​ធ្នូ 2008 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  សកម្មភាពសហគមន៍ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការវាយតំលៃនៃឆ្នាំទី ៣ នៃគម្រោង

  18 ខែ​មេសា 2008 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  របាយការណ៍ស្តីពីរបៀបវីរះនៃការស្រាវជ្រាវលើមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍

  1 ខែ​មីនា 2007 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ឥរិយាបទដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា និងផលប៉ះពាល់នៃការចល័ត

  1 ខែ​មករា 2006 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​មាត់​ស្បូន​ច្រីន​លើស​ពីការពិត និង​អត្រា​ដ៏ខ្ពស់នៃ​ការ​ធ្លាក់​សតាម​ទ្វាមាស​ក្នូង​ចំណោម​ស្រ្តីដែលមាន​ការប្រឈម​មុខ​ទាប

  1 ខែ​មករា 2006 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  របាយការណ៍អង្គេតតាមដានអកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៥

  1 ខែ​កក្កដា 2005 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការសិក្សាលើក្រុមយុវនារីកម្ពុជាដែលជាកម្មករក្នុងរោងចក្រ

  1 ខែ​មករា 2005 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ