ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ចំណងជើងឯកសារ

  របាយការណ៍អង្គេតតាមដានអកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៤

  1 ខែ​ធ្នូ 2004 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការវាយតំលៃលើការគ្រប់គ្រងករណីការឆ្លងជំងឺកាមរោគនៅមូលដ្ធានសុខាភិបាលនៅក្នុងខេត្ត៤ដ៊ែលមានព្រំដែនជាប់គ្នានៃប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​ធ្នូ 2004 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  របាយការណ៍អង្គេតតាមដានអកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៣

  1 ខែ​កក្កដា 2004 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការរីករាលដាល មេរោគអេដស៍ / ជំងឺអដស៍ / ជំងឺកាមរោគ: កម្មវិធីការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 1993-2003

  1 ខែ​មករា 2004 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការស្ទង់មតិ ការអង្កេតតាមដាននៃ ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ និង នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2003 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ