ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ចំណងជើងឯកសារ

  កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្ដីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺ ឱកាសនិយម និងការព្យា បាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ,ក្មេងជំទង់ និង កុមារ(២៨/១១/២០១៦)

  28 ខែ​វិច្ឆិកា 2016 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ និង ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

  1 ខែ​មករា 2014 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣ មណ្ឌលគីរី(២៨-២៩/១១/២០១៣)

  29 ខែ​វិច្ឆិកា 2013 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១៣

  1 ខែ​មករា 2013 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  របាយការណ៍សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១១

  1 ខែ​មករា 2011 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១១

  1 ខែ​មករា 2011 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨ ២០១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២0១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៩

  24 ខែ​ធ្នូ 2009 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ