ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ចំណងជើងឯកសារ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៩

  24 ខែ​ធ្នូ 2009 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការវាយតំលៃរកមើល កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ ការមកតាមការកំណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ របស់កុមារដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស័

  24 ខែ​ធ្នូ 2009 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨

  1 ខែ​ធ្នូ 2008 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  អត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅកម្ពុជា ២០០៧

  14 ខែ​វិច្ឆិកា 2008 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៦

  15 ខែ​សីហា 2008 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧

  28 ខែ​មេសា 2008 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៧

  28 ខែ​មិថុនា 2007 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៥

  12 ខែ​កញ្ញា 2006 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៣ លទ្ធផល និន្នាការ និងការប៉ាន់ប្រមាណ

  3 ខែ​ធ្នូ 2004 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  អត្រាអាំងស៊ីដង់នៃមេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមក្រុមប្រជាជន គោលដៅដែលត្រូវបានអង្កត ១៩៩៩ ដល់ ២០០២

  11 ខែ​ឧសភា 2004 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ