ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការអង្កេតលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ មេរោគអេដស៍ និងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទរបស់ក្រុមប្លែងភេទ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០១៦

  1 ខែ​មិថុនា 2016 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ ដែលបានមកគ្លីនិកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

  1 ខែ​មករា 2016 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ និង ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

  1 ខែ​មករា 2014 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣ មណ្ឌលគីរី(២៨-២៩/១១/២០១៣)

  29 ខែ​វិច្ឆិកា 2013 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១៣

  1 ខែ​មករា 2013 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការស្ទង់មតិស្តីអំពីចំណេះដឹងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ ២០១០ លើ​​ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្ត(FEWs)​និង​ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល (ANC)

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  របាយការសង្ខេប តួលេខប៉ាន់ស្មានសំរាប់ជំងឺអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា​ ឆ្នំា២០១០-២០១៥

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  របាយការណ៍សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១១

  1 ខែ​មករា 2011 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១១

  1 ខែ​មករា 2011 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  លទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតំលៃទៅលើទំរង់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ សំរាប់ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​មករា 2011 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ