ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨ ២០១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២0១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  របាយការណ៍ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៩

  24 ខែ​ធ្នូ 2009 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការវាយតំលៃរកមើល កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ ការមកតាមការកំណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ របស់កុមារដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស័

  24 ខែ​ធ្នូ 2009 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការផ្សព្វផ្សាយអំពី មេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការរកឃើញពីការស្ទង់មតិលើប្រជាជនទូទៅថ្នាក់ជាតិលើកដំបូង

  1 ខែ​មករា 2009 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨

  1 ខែ​ធ្នូ 2008 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  អាត្រាប្រេវាឡង់ នៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគខ្ពស់ក្នុងចំណោមស្ដ្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជា: ចំណូលខ្ពស់បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ 100%

  1 ខែ​ធ្នូ 2008 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  អត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅកម្ពុជា ២០០៧

  14 ខែ​វិច្ឆិកា 2008 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ