ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៩

  1 ខែ​មករា 1999 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៨

  1 ខែ​មករា 1998 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៨

  1 ខែ​មករា 1998 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៧

  1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧

  1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ
  1 5 6 7