និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PreP) នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

  18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយអង្គការ នៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

  18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្តនៃសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅកម្ពុជា

  30 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

  និតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ​សម្រាប់យុវជនរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ អន្តរកាល៖ និងស្ថិតនៅក្នុងសេវាថែទាំ​​ និងព្យាបាលមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  28 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  20 ខែ​កក្កដា 2021 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទប្រតិបត្តិសម្រាប់ការតាមរក និងដាក់អ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ត្រឡប់ចូលមកក្នុងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលវិញ

  16 ខែ​មីនា 2021 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្ត នៃសេវាថែទាំបន្តអ្នកជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា

  20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទស្ដីពី ការកំណត់គម្លាតរយៈពេលណាត់ជួប និងការផ្ដល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ច្រើនខែ (MMD) សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សម្រាប់សេវាព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  គម្រោងប្រតិបតិ្តរួមបញ្ចូលគ្នា ស្តីពីវិធីសាស្រ្តសកម្មភាពសហគមន៍ សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តជំរុញខ្លាំងក្លា គ្រប់គ្រងសកម្មករណីមេរោគអេដស៍ ដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅ ៩០-៩០-៩០ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ