និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបទសម្រាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ការថែទាំ និងការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  14 ខែ​វិច្ឆិកា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការផ្ដល់សេវាមេត្រីភាពគំរូ ជូនក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

  18 ខែ​តុលា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការណែនាំជំនាញគ្លីនិកស្តីពីការថែទាំ និងព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  22 ខែ​កញ្ញា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PreP) នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

  18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយអង្គការ នៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

  18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្តនៃសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅកម្ពុជា

  30 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

  និតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ​សម្រាប់យុវជនរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ អន្តរកាល៖ និងស្ថិតនៅក្នុងសេវាថែទាំ​​ និងព្យាបាលមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  28 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  20 ខែ​កក្កដា 2021 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទប្រតិបត្តិសម្រាប់ការតាមរក និងដាក់អ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ត្រឡប់ចូលមកក្នុងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលវិញ

  16 ខែ​មីនា 2021 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្ត នៃសេវាថែទាំបន្តអ្នកជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា

  20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ