និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្ត នៃសេវាថែទាំបន្តអ្នកជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា

  20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទស្ដីពី ការកំណត់គម្លាតរយៈពេលណាត់ជួប និងការផ្ដល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ច្រើនខែ (MMD) សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សម្រាប់សេវាព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  គម្រោងប្រតិបតិ្តរួមបញ្ចូលគ្នា ស្តីពីវិធីសាស្រ្តសកម្មភាពសហគមន៍ សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តជំរុញខ្លាំងក្លា គ្រប់គ្រងសកម្មករណីមេរោគអេដស៍ ដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅ ៩០-៩០-៩០ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបទ សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តជំរុញខ្លាំងក្លា គ្រប់គ្រងសកម្មករណីផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ, មិថុនា ២០១៨

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  ឯកសារគោលគំនិតស្តីអំពី ការអនុវត្តវិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុននៅពេលប្រព្រឹត្ត ប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PrEP) នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. ខែមិនា ២០១៩

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការធានាគុណភាពទិន្នន័យ, មិថុនា ២០១៩

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  គោលការណ៍ ស្តីពីការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ក្នុងថ្ងៃតែមួយ នឹងថ្ងៃធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍, ខែមិថុនា ២០១៩

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  គោលគំនិតស្តីពី ការអនុវត្តន៍ស្រួចស្រាវយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្តជំងឺអេដស៍ក្នុងចំ ណោមក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់បំផុតនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ