និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិ សម្រាប់ការបង្ការក្រោយពេលប្រឈមនឹងមេរោគអេដស៍ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងមិនមែនបុគ្គលិកសុខាភិបាល

  1 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់ តាមរយៈការតាមដាន លទ្ធផលតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ និងការបង្កើន ប្រសិទ្ធិភាពរបបឱសថដើម្បីបង្ក្រាបបន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម ចំពោះអ្នកជំងឺដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍

  1 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សំរាប់សេវាព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, ឆ្នាំ ២០២០

  1 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  ពិធីសារស្តង់ដាសម្រាប់ការវាយតម្លៃមូលដ្ឋានមុនពេល អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្ពុជា៣.០

  1 ខែ​មករា 2014 និយាមបែបបទ

  ពិធីសារ​ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូររូបមន្តព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថ​​d4Tក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2013 និយាមបែបបទ

  គោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការរៀបចំគូសផែនទីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត សម្រាប់អនុវត្តវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការថែទាំ ព្យាបាលបន្តចំពោះក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ និងការឆ្លងការឆ្លងមេរោគអេដស៍

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2013 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  17 ខែ​មេសា 2013 និយាមបែបបទ

  និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្ត យុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការអនុវត្តន៍វីធីសាស្រ្តឆ្លើយតប រួមគ្នារវាងសេវាបង្ការ ថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍, សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូន និងលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគស្វាយពីកំណើត នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០

  1 ខែ​មេសា 2013 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៏ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  1 ខែ​មេសា 2013 និយាមបែបបទ

  ក្របខ័ណ្ឌនៃគោលគំនិតដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២០(“Cambodia 3.0”)

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 និយាមបែបបទ