និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ, មិថុនា ២០១៨

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  ឯកសារគោលគំនិតស្តីអំពី ការអនុវត្តវិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុននៅពេលប្រព្រឹត្ត ប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PrEP) នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. ខែមិនា ២០១៩

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការធានាគុណភាពទិន្នន័យ, មិថុនា ២០១៩

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  គោលការណ៍ ស្តីពីការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ក្នុងថ្ងៃតែមួយ នឹងថ្ងៃធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍, ខែមិថុនា ២០១៩

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  គោលគំនិតស្តីពី ការអនុវត្តន៍ស្រួចស្រាវយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្តជំងឺអេដស៍ក្នុងចំ ណោមក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់បំផុតនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

  19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិ សម្រាប់ការបង្ការក្រោយពេលប្រឈមនឹងមេរោគអេដស៍ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងមិនមែនបុគ្គលិកសុខាភិបាល

  1 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់ តាមរយៈការតាមដាន លទ្ធផលតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ និងការបង្កើន ប្រសិទ្ធិភាពរបបឱសថដើម្បីបង្ក្រាបបន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម ចំពោះអ្នកជំងឺដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍

  1 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សំរាប់សេវាព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, ឆ្នាំ ២០២០

  1 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

  ពិធីសារស្តង់ដាសម្រាប់ការវាយតម្លៃមូលដ្ឋានមុនពេល អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្ពុជា៣.០

  1 ខែ​មករា 2014 និយាមបែបបទ

  ពិធីសារ​ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូររូបមន្តព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថ​​d4Tក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2013 និយាមបែបបទ