និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  គោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការរៀបចំគូសផែនទីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត សម្រាប់អនុវត្តវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការថែទាំ ព្យាបាលបន្តចំពោះក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ និងការឆ្លងការឆ្លងមេរោគអេដស៍

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2013 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  17 ខែ​មេសា 2013 និយាមបែបបទ

  និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្ត យុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការអនុវត្តន៍វីធីសាស្រ្តឆ្លើយតប រួមគ្នារវាងសេវាបង្ការ ថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍, សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូន និងលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគស្វាយពីកំណើត នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០

  1 ខែ​មេសា 2013 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៏ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  1 ខែ​មេសា 2013 និយាមបែបបទ

  ក្របខ័ណ្ឌនៃគោលគំនិតដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២០(“Cambodia 3.0”)

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 និយាមបែបបទ

  គោលគំនិតនៃការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ ជាមធ្យោបាយបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធវិធីលុបបំបាត់ការឆ្លង ថ្មីនៃមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ(SOP)សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តកែលម្អគុណភាពបន្តនៃសេវាថែទាំនិងព្យាបាលបន្តជំងឺអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍(ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ២០១២)

  1 ខែ​កញ្ញា 2012 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ​ សំរាប់អនុវត្ត​ ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក នៃការថែទាំព្យាបាលជំងឺអេដស៍ លើកុមារ

  1 ខែ​ឧសភា 2012 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តការបង្ការ​ថែទាំ ព្យាបាល​ និងគាំទ្រដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺកាមរោគ និងរបេង-អេដស៏ នៅតាមបណ្តាពន្ធនាគារ​ (មណ្ឌលអប់រំ កែប្រែ)

  1 ខែ​មករា 2012 និយាមបែបបទ