និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបែបបទសំរាប់ការអនុវត្តការបង្កើន ការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង ការព្យាបាលបង្ការ ជំងឺរបេង ដោយប្រើឳសថ Isoniazid និងការបង្ការចំលងមេរោគរបេង (យុទ្ធសាស្រ្ត Three I’s) នៅតាមបណ្តាសេវាថែទាំ និងព្យាបាលបន្ត សំរាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍

  1 ខែ​មេសា 2010 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទស្តីពីការអនុវត្តន័ សកម្មភាពមិត្តជួយមិត្ត សំរាប់កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស័ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា ២០០៩

  1 ខែ​តុលា 2009 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទប្រតិបត្តិសំរាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្តដល់ស្ត្រីធ្វើការនៅតាមសេវាកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​សីហា 2009 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការថែទាំព្យាបាលបន្ត អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ វិច្ឆិកា ២០០៨

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2008 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់ធ្វើ​តេស្តស្រាវជ្រាវ​រកមេរោគស្វាយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

  1 ខែ​កក្កដា 2008 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តគំរោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ NCHADS-US CDC

  1 ខែ​មេសា 2008 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពវិធីសាស្រ្តឆ្លើយតមរួមគ្នា ក្នុងការបង្ការ ែថទាំ និងព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ និងជំកាមរោគ បញ្ហា​ទាក់ទងផ្លូវភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ

  1 ខែ​ធ្នូ 2007 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឺកចិត្ត ផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ សំរាប់ បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ

  1 ខែ​សីហា 2007 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់ការអនុវត្តន៍ សកម្មភាព

  1 ខែ​មីនា 2007 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តក្នុងការធានា គុណភាពេសវា ធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍

  1 ខែ​ធ្នូ 2006 និយាមបែបបទ