និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឺកចិត្ត ផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ សំរាប់ បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ

  1 ខែ​សីហា 2007 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់ការអនុវត្តន៍ សកម្មភាព

  1 ខែ​មីនា 2007 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តក្នុងការធានា គុណភាពេសវា ធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍

  1 ខែ​ធ្នូ 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឺកចិត្ត ផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ សំរាប់ថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង

  1 ខែ​ធ្នូ 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពការធ្វើវិភាពសេរ៉ូសាស្រ្ត សំរាប់រកអង្គបដិប្បប្រាណ ទៅនិងមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងសំណាកឈាមស្ងួត

  1 ខែ​តុលា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ NCHADS/ US CDC ២០០៦

  1 ខែ​សីហា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់គ្លីនិកកាមរោគ

  1 ខែ​សីហា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់ការងារអប់រំផ្ទាល់ មិត្តអប់រំមិត្ត និងកម្មេវិធីស្រោមអនាម័យ ១០០% សំរាប់ស្រ្តីបំេរីសេវាកំសាន្ត

  1 ខែ​មិថុនា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់សកម្មភាពថែទាំតាមផ្ទះ និងតាមសហគមន៍

  1 ខែ​មេសា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសកម្មភាពនៅមណ្ឌលមិត្តជួយមិត្ត

  1 ខែ​មេសា 2006 និយាមបែបបទ