និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបែបបទ NCHADS/ US CDC ២០០៦

  1 ខែ​សីហា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់គ្លីនិកកាមរោគ

  1 ខែ​សីហា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសំរាប់ការងារអប់រំផ្ទាល់ មិត្តអប់រំមិត្ត និងកម្មេវិធីស្រោមអនាម័យ ១០០% សំរាប់ស្រ្តីបំេរីសេវាកំសាន្ត

  1 ខែ​មិថុនា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់សកម្មភាពថែទាំតាមផ្ទះ និងតាមសហគមន៍

  1 ខែ​មេសា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសកម្មភាពនៅមណ្ឌលមិត្តជួយមិត្ត

  1 ខែ​មេសា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលលជាតិ

  1 ខែ​កុម្ភៈ 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព TB-HIV

  6 ខែ​មករា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់​អនុវត្ត​សកម្ម​ភាពការ​ពង្រីក​សេវាថែទាំព្យាបាល​បន្តដល់​អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺអេដស៍ នៅតាមសេវារណប

  1 ខែ​មករា 2006 និយាមបែបបទ

  ការ​រួមបញ្ចូល OVC ទៅក្នុង CoC

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់ការអនុវត្តន៍ សកម្មភាព

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ