និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលលជាតិ

  1 ខែ​កុម្ភៈ 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព TB-HIV

  6 ខែ​មករា 2006 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់​អនុវត្ត​សកម្ម​ភាពការ​ពង្រីក​សេវាថែទាំព្យាបាល​បន្តដល់​អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺអេដស៍ នៅតាមសេវារណប

  1 ខែ​មករា 2006 និយាមបែបបទ

  ការ​រួមបញ្ចូល OVC ទៅក្នុង CoC

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់ការអនុវត្តន៍ សកម្មភាព

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់សេវាផ្គត់ផ្គង់ឳសថ និងបរិក្ខាពេទ្យ

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ
  1 5 6 7