និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការ​រួមបញ្ចូល OVC ទៅក្នុង CoC

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់ការអនុវត្តន៍ សកម្មភាព

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ សំរាប់សេវាផ្គត់ផ្គង់ឳសថ និងបរិក្ខាពេទ្យ

  1 ខែ​ធ្នូ 2005 និយាមបែបបទ
  1 5 6 7