ឯកសារបង្រៀន

    ចំណងជើងឯកសារ

    ឯកសារណែនាំសំរាប់ការបង្រៀន អំពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ

    25 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 ឯកសារបង្រៀន

    ឯកសារសង្ខេបសម្រាប់បង្ហាញសិក្ខាកាមអំពី គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ

    1 ខែ​មករា 2010 ឯកសារបង្រៀន