របាយការណ៍សិក្ខាសាលាស្តីពី កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃបណ្តាញ ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តជុំរុញខ្លាំងក្លាសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសកម្មករណីផ្ទុកមេរោគអេដស៍,ថ្ងៃទី ០៥ ​ដល់ ០៦ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០២០ ខេត្តកំពត

របាយការណ៍ ចុះពិនិត្យពត៌មានអ្នកជំងឺអេដស៍នៅសេវានៃមន្ទីរពេទ្យជាតិ និងមន្ទីរពេទ្បបង្អែកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

របាយការណ៍សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្តីពី ការបង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកតាមដានវាយតំលៃ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍-ជំងឺកាមរោគ,ថ្ងៃទី ១៨ ​ដល់ ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ខេត្តបាត់ដំបង

របាយការណ៍សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស និងការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី ការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ក្នុងថ្ងៃតែមួយនឹងថ្ងៃធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានផ្ទុកមរោគអេដស៍ និងគោលការណែនាំស្តីពីការបង្ការក្រោយប្រឈមនឹងកាឆ្លងមេរោគអេដស៍,០៥​ ដល់​ ០៦ ខែកញ្ញា

របាយការណ៍សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្តីពី ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត ជំរុញខ្លាំងក្លាសកម្មភាពគ្រប់គ្រង សកម្មករណីផ្ទុកមេរោគអេដស៍,ថ្ងៃទី ៨ -៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ខេត្តកំពង់ចាម

របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ស្តីពីវគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ថ្ងៃទី ០៤-០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ សណ្ឋាគារមណ្ឌលគីរី ខេត្ត មណ្ឌលគីរី

របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការពិនិត្យលើសមិទ្ធផលក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៨ និងការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិសំរាប់កម្មវិធីបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០១៩ សណ្ឋារគារ រស្មីព្រេជ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

របាយការណ៍វ័គ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីគំរោងប្រតិបត្តិការរួមគ្នាស្តីពីវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពសហគមន៍ (CAA) ការអនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី១៦ ដល់ ២០ កក្ដដា២០១៨, ខេត្តកំពត

របាយការណ៍វ័គ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីគំរោងប្រតិបត្តិការរួមគ្នាស្តីពីវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពសហគមន៍ (CAA) ការអនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី០៩ដល់១៣ កក្ដដា២០១៨, ខេត្តកំចាម

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨, ខេត្តកំពង់ចាម

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |