គោលកាណ៍ណែនាំ និងផែនការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការប្រើឳសថ ដូលូតេត្រាវារ (Dolutegravir (DTG)) សំរាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ដែលជាមនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់នៅប្រទេសកម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការស្រាវជ្រាវ ការបង្ករោគគ្រីបតូកូក លើអ្នកជំងឺអេដស៍, ធ្នូ ២០១៨
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ការលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងស្វាយពីម្តាយទៅកូន នៅកម្ពុជា, ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨
សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការធ្វើតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងការតាមដានជាប្រចាំ ទៅលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍, សីហា ២០១៧
សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់និងជាប់លាប់តាម រយៈការតាមដាន លទ្ធផលតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ និងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបបឱសថដើម្បីលប់បំបាត់បន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម, សីហា​ ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងនិង ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្ត អ្នកជំងឺអេដស៍និងជំងឺកាមរោគក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១៦-២០២០
គោលការណ៍ណែនាំជាតិរួមបញ្ចូលគ្នាស្តីអំពីសេវាធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា (11 សីហា ឆ្នាំ ២០១៧)
លិខិតណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ការណាត់ជួបអ្នកជំងឺអេដស៍ និងការកំណត់អំពីអ្នកជំងឺបោះបង់ការព្យាបាល នៅប្រទេសកម្ពុជា
 
គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍លើកុមារ និងក្មេងជំទង់ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦(ពិនិត្យ និងកែរសំរួលឡើងវិញលើកទី៤)
គោលការណ៍ណែនាំជាតិ សំរាប់គ្រប់គ្រង និងថែទាំជំងឺឱកាសនិយម ដែលកើតញឹកញាប់ លើទារក កុមារ និងក្មេងជំទង់ដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា(២០១៦)
គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងកេ្មងជំទង់
សំនើសុំកែសំរួលនូវ លក្ខ័ណជីវសាស្រ្ត ( Biological Criteria ) ក្នុងការចាប់ផ្តើមព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំង និងមេរោគអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 
ឯកសារគោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងករណីសកម្ម និងស្វែងរកដៃគូដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ អេដស៍ សំរាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្តន៍យុទ្ធវិធីជុំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើមកម្ពុជា 3.0
វិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ OI/ART
វិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ VCCT
វិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ STI
វិធីប្រើប្រាស់សំរាប់ CQI Dashboard
គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការបង្ការ​ និងព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យនិងក្មេងជំទង់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ២០១២
គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យ ឆ្នាំ២០១២
គោលការណ៏ណែនាំជាតិ ស្តីអំពីការបង្ការ និងព្យាបាល ជំងឺឱកាសនិយម លើកុមារប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើកុមារនៅកម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលសំរាប់មណ្ឌលផ្តល់ថ្នាំពន្យា លើការចាប់ផ្តើមផ្តល់ថ្នាំពន្យាដោយមិនគិតពី CD4% នៅលើក្រុមកុមារដែលមានអាយុតិចជាង១ឆ្នាំ
 
សេចក្តីណែនាំអនុវត្ត សំរាប់ការបង្ការជាវិជ្ជមានចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០១០
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលលក្ខ័ណ្ឌក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាល បង្កាដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលផ្ទូកមេរោគអេដស៍ និងកូនរបស់គាត់ដែលមានចែងក្នុងSOPសំរាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតមរួមគ្នា និងគោលការណ៍នែនាំជាតិ
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ទាន់លើកុមារ ដែលប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលលក្ខ័ណ្ឌជីវសាស្រ្ត ក្នុងពេលចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដោយបង្កើនចំនួនគ្រាប់កោសិកា CD4 ពី២៥០ដល់៣៥០ ក្នុងមួយមីលីម៉ែតគូប និងវិធីព្យាបាលដោយឳសថ ARV ចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍ របេង
គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តី ការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ ឆ្នាំ២០០១០
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ការការរាលដាលជំងឺេអដស៍ ជំងឺកាមរោគ និងថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០៨ ២០១០
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ការការរាលដាលជំងឺេអដស៍ ជំងឺកាមរោគ និងថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០៤ ២០០៧
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ការការរាលដាលជំងឺេអដស៍ ជំងឺកាមរោគ និងថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០១ ២០០៥
សូចនាករ​សំខាន់ៗ និងគោល​ដៅសំរាប់តាមដាន និងវាយតំលៃ​កម្មវិធី​បង្ការការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍
គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលកាណ៍ណែនាំ ស្តីពីការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា ២០០៧
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ េលីកុមារនៅកម្ពុជា ២០០៧
កិច្ច​ព្រមព្រៀងជាមួយ CPN+
 
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ េលីមនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជា ២០០៧
គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្តីពី ការបង្ការ និងថែទាំព្យាបាល ការបង្ករោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ ២០០៦»២០១០
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ េលីមនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជា ២០០៥
គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលកាណ៍ណែនាំ ស្តីពីការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា ២០០៣
 
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការបង្ការជំងឺឳកាសនិយមដោយឳសថ នៅលើអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ ២០០៣
គោលកាណ៍ែណនាំ ស្តីពីការបង្ការជំងឺឳកាសនិយមដោយឳសថ នៅលើអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍
 
គោលកាណ៍ណែនាំ ឯកសារបណ្តុុុះបណ្តាល ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកាមរោគ
 
គោលកាណ៍ែណនាំ ឯកសារបណ្តុុុះបណ្តាលស្តីពី ការធ្វើេតស្តមន្ទីរពិសោធន៍សំរាប់ធ្វីរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកាមរោគ
 
គោលការណ៍ណែនាំ ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំជំងឺកាមរោគ ដោយពឹងផ្អែកលើចង្កោមរោកសញ្
 
គោលការណ៍ណែនាំ ការឆ្លើយតមរួមគ្នាក្នុងការអនុវត្តន៍សកម្មភាព
គោលការណ៍ណែនាំសំរាប់អនុវត្តការផ្តល់សេវាថែទាំជំងឺកាមរោគ