មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើរស្បែក និងកាមរោគ (NCHADS)(ផែនទី)
គ្លីនិចជាតិសើស្បែក និងកាមរោគ
កន្លែងផ្តល់សេវា និងផ្តល់ឳសថប្រឆាំងមេរោគេអដស៍ (OI-ART)
កន្លែងធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍ (VCCT)
កន្លែងផ្តល់សេវា និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ (STI Clinic)
ក្រុមថែរទាំតាមផ្ទះ (HBC)
គ្លីនិក​សុខភាព​សង្គម (SHC)


មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស័ េសីស្បែក និងកាមរោគ
ផ្ទះេលខ ២៤៥H ផ្លូវ ៦A ភូមិ គៀនឃ្លាំង សង្កាត់ ព្រែកលៀប ខណ្ឌ ស្សីែកវ រាជាធានី ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ (៨៥៥)​ ២៣​ ៤៣២​០៩០
ទូរសារ (៨៥៥)​ ២៣​ ៤៣២​០៩០
គេហទំព័រ www.nchads.org
សារអេឡិចត្រូនិច info@nchads.org