សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសនិងបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៏យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺរបេង
ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ Isoniazid និង ការបង្ការ ការចំលងមេរោគរបេង(យុទ្ធសាស្រ្ត
Three I’s )នៅសេវាថែទាំបន្តដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគេអេដស៏/ជំងឺអេដស៏(ភ្នំពេញុ ២៥-២៥ តុលា ២០១២)

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសនិងបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៏យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺរបេង
ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ Isoniazid និង ការបង្ការ ការចំលងមេរោគរបេង(យុទ្ធសាស្រ្ត
Three I’s )នៅសេវាថែទាំបន្តដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគេអេដស៏/ជំងឺអេដស៏(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ២២-២៣​ តុលា ២០១៣)

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសនិងបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៏យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺរបេង
ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ Isoniazid និង ការបង្ការ ការចំលងមេរោគរបេង(យុទ្ធសាស្រ្ត
Three I’s
)នៅសេវាថែទាំបន្តដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគេអេដស៏/ជំងឺអេដស៏(ខេត្តកំពង់ចាម ១៨-១៩​ តុលា ២០១៣)

របាយការណ៍ស្ពីពីការបណ្តុះបណ្តាលការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកុមារប្រឈម នៅស្រុកប្រតិបត្តិគីរីវង្ស និងអង្គរកា ខេត្តតាកែវ
របាយការណ៍ស្ពីពីការបណ្តុះបណ្តាលការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកុមារប្រឈម
របាយការណ៍វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកអំពី ការអនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តឆ្លើយតបរួមគ្នាក្នុងការបង្ការថែទាំព្យាបាល
អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងសុខភាពបន្តពូជ នៅស្រុកប្រតិបត្តិ គីរីវង់, ខេត្តតាកែវ (២៧-៣០ ធ្នូ ២០១១)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន ស្តីអំពីប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទិន្និន័យ សំរាប់មន្រ្តីគ្រប់គ្រងទិន្និន័យថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុង
(១៨-២0​ តុលា​ ២០១១)ខេត្តមណ្ឌលគីរី

របាយការណ៍សិក្ខាសាលាតំរង់ទិស​ និងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបង្ការជាវិជ្ជមាននិងការផ្តល់សេវា
ពន្យាកំណើតសំរាប់បុគ្គលិកនៃសេវាព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
​ និងគ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារ, ខេត្តសៀមរាប(២០-២១​ កញ្ញា២០១១)

របាយការណ៍សិក្ខាសាលាតំរង់ទិស​ និងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបង្ការជាវិជ្ជមាននិងការផ្តល់
សេវាពន្យាកំណើតសំរាប់បុគ្គលិកនៃសេវាព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
និងគ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារ, ខេត្តព្រវែង(១២-១៣​ កញ្ញា២០១១)

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិស និងបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការបង្ការវិជ្ជមាន និងការផ្តល់សេវាពន្យាកំណើត
សំរាប់បុគ្គលិកនៃសេវាព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
និង គ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារ

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិស​ និងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបង្ការជាវិជ្ជមាននិងការផ្តល់សេវាពន្យាកំណើតសំរាប់
បុគ្គលិកនៃសេវាព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​ និងគ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារ,
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង(២៩-៣០​ សីហា២០១១)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺរបេង ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេង ដោយប្រើឱសថ Isoniazid និងការបង្ការការចំលងមេរោគរបេង(យុទ្ធសាស្រ្ត Three I’s Strategy) នៅពេទ្យកុមារជាតិ(២៧ ដល់ ២៨ ធ្នូ ២០១០)
វគបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យ ស្តីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម និងការព្យាលបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ ជំនាន់៨(20-កញ្ញា ដល់ 01-តុលា,​ ២០១០)
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន ស្តីអំពីប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទិន្និន័យ សំរាប់មន្រ្តីគ្រប់គ្រងទិន្និន័យថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុង(០៣-០៦​ ២០១០) ខេត្តកំពង់ចាម
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តនយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង (យុទ្ធសាស្រ្តThree I’s) ១៩-២០ សីហា ២០១០ ខេត្តតាកែវ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តនយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង (យុទ្ធសាស្រ្តThree I’s) ១២-១៣ កក្កដា ២០១០ ខេត្តព្រៃវៃង
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តនយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង (យុទ្ធសាស្រ្តThree I’s) ១៥-១៦ មិថុនា ២០១០ ខេត្តកំពង់ចាម
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តនយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តនយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់ប្រឹក្សា លើការព្យបាលជំងឺឳកាសនិយម និងការព្យាបាលឳសថដប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្យពេញវ័យសំរាប់គិលានុដ្ឋាកយិការ ជំនាន់ទី ៨ ថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១០
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់ប្រឹក្សា​លើការព្យបាលជំងឺឳកាសនិយម
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន គ្រូពេទ្យ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១០
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា ស្តីពីការព្យាបាលជំងឺអេដស័និយម និងការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ដល់ ០៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៩
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការថែទាំ ការព្យាបាល ជំងឺឳកាសនិយម និងការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំង​មេរោគអេដស៍​លើកុមារ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការថែទាំ ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ឳកាសនិយម និង​ការ​ព្យាបាល​ដោយ​ឳសថ​ប្រឆាំង​មេរោគ​អេដស៍​លើ​មនុស្ស​ពេញវ័យ ០៣ ០៧ សិហា ២០០៩
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពីការ​ថែ​ទាំ ការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ព្យា​បាល​ដោយ​ឳសថ​ប្រឆាំង​មេរោគ​អេដស៍​លើ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ ២៧ ៣១ កក្កដា ២០០៩
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាលបំប៉នលើកទី៣ ស្តីពីការ​ថែ​ទាំ ការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ព្យា​បាល​ដោយ​ឳសថ​ប្រឆាំង​មេរោគ​អេដស៍​លើ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាលបំប៉នលើកទី៣ ស្តីពីការ​ថែ​ទាំ ការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ព្យា​បាល​ដោយ​ឳសថ​ប្រឆាំង​មេរោគ​អេដស៍​លើ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាលបំប៉នលើកទី២ ស្តីពីការ​ថែ​ទាំ ការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ព្យា​បាល​ដោយ​ឳសថ​ប្រឆាំង​មេរោគ​អេដស៍​លើ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាលបំប៉នលើកទី២ ស្តីពីការ​ថែ​ទាំ ការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ព្យា​បាល​ដោយ​ឳសថ​ប្រឆាំង​មេរោគ​អេដស៍​លើ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពីការ​ថែ​ទាំការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ផ្តល់ប្រឹក្សា​លើ​កុមារ
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពីការ​ថែ​ទាំការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ផ្តល់ប្រឹក្សា​លើ​កុមារ
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពីការ​ថែ​ទាំការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឳ​កាស​និយម​ និង​ការ​ផ្តល់ប្រឹក្សា​លើ​កុមារ
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពីការ​ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ការធើ្វតេស្តរកមេរោគអេដស៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងរក្សាការសំងាត់