1. ឧបសម្ព័ន្ធ១:ការវាយតំលៃការបង្ការការឆ្លង​ មេរោគរបេង‌

 2. ឧបសម្ព័ន្ធ២:បណ័្ណបញ្ជូនអ្នកជំងឺ

 3. ឧបសម្ព័ន្ធ៤:បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺOIមុនពេលចាប់ផ្តើមART

 4. ឧបសម្ព័ន្ធ៥:បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺព្យាបាលដោយART

 5. ឧបសម្ព័ន្ធ៦:របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយមមុនពេល ART

 6. ឧបសម្ព័ន្ធ៧:របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថ ARV

 7. ឧបសម្ព័ន្ធ៨:គំនូសបំព្រួញការផ្តល់ IPT សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ​និង ក្មេងជំទង់(ក្នុងករណីមានតេស្តទយប៊ែគូលលើស្បើក(TST)

 8. ទំរង់ពត៌មាននៃអ្នកជំងឺដែលមកពិនិត្យដំបូង

 9. ទំរង់ពត៌មាននៃអ្នកជំងឺពេលមកពិនិត្យជំងឺ

 10. ទំរង់ពត៌មានរបស់កុមារដែលមកពិនិត្យដំបូង

 11. ទំរង់ពត៌មានរបស់កុមារដែលមកពិនិត្យជំងឺ

 12. ទំរង់ពត៌មានសង្ខេបរបស់អ្នកជំងឺត្រៀមទទួល​ ART

 13. ទំរង់ពត៌មានសង្ខេបរបស់អ្នកជំងឺព្យាបាលដោយ ART

 14. ប័ណ្ណស្នើសុំធ្វើវិភាគ HIV-1 DNA PCR


 15. ប័ណ្ណស្នើសុំធ្វើវិភាគ HIV-1 Viral load


 16. វេជ្ជបញ្ជា


 17. ប័ណ្ណស្នើសុំធ្វើវិភាគ CD4


 18. គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ជីកត់ត្រា ការព្យាបាលអ្នកជំងឺឱកាសនិយម


 19. គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ជីកត់ត្រា ការព្យាបាលអ្នកជំងឺព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍


 20. គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ទំរង់របាយការណ៍ នៃការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម


 21. គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ទំរង់របាយការណ៍ នៃការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍