គ្លីនិចជាតិសើស្បែក និងកាមរោគ

១- ផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគរោគសើស្បែកការប្រឹក្សានិងសេវាវីធីស៊ីធីធីដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅគ្លីនិកជាតិគ្លីនិកអ្នកជម្ងឺនៅភ្នំពេញ

២- ផ្តល់សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការគាំទ្រដល់សេវាកម្មព្យាបាលជំងឺកាមរោគនិងរោគសើស្បែកនៅគ្លីនិកជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

៣- ធ្វើការជាមួយសហគមន៍និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយផ្តល់ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងជំងឺកាមរោគដល់ប្រជាជនទូទៅនិងក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់រងនៃគ្លីនិកជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

៤- លើកកម្ពស់សេវាកម្មកាមរោគដ៏ទូលំទូលាយរបស់គ្លីនិកជាតិក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់រងនៃគ្លីនិកជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

៥- ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលគ្លីនិកកាមរោគដល់និស្សិតពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃកម្ពុជា។

៦- បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំរោគវិនិច្ឆ័យរោគសើស្បែកទាក់ទងនឹងជំងឺអេដស៍អេដស៍

៧- ធ្វើការស្រាវជ្រាវគ្លីនិកលើបញ្ហារោគសើស្បែកទាក់ទងនឹងជំងឺអេដស៍

៨- ផ្តល់របាយការណ៍ទៅនាយក NCHADS