ឧបករណ៍

ឧបសម្ព័ន្ធ១:ការវាយតំលៃការបង្ការការឆ្លង​ មេរោគរបេង‌
ឧបសម្ព័ន្ធ២:បណ័្ណបញ្ជូនអ្នកជំងឺ
ឧបសម្ព័ន្ធ៤:បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺOIមុនពេលចាប់ផ្តើមART