របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2006

 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2007

 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2008

 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ជំងឺកាមរោគ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2009

 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  របេងអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2010

 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឳសថIsoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  របេងអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2014

 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2011

 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2012

 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2013

 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣

  របាយការណ៍ឆ្នាំ 2015

 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ជំងឺកាមរោគ