បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

សិក្ខាសាលាការដាក់ដំណើរការ និយាមបទសម្រាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ការថែទាំ និងការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

16 ខែ​វិច្ឆិកា 2022

និយាមបទសម្រាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ការថែទាំ និងការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

14 ខែ​វិច្ឆិកា 2022 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការផ្ដល់សេវាមេត្រីភាពគំរូ ជូនក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

18 ខែ​តុលា 2022 និយាមបែបបទ

ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

4 ខែ​តុលា 2022 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការណែនាំជំនាញគ្លីនិកស្តីពីការថែទាំ និងព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍

22 ខែ​កញ្ញា 2022 និយាមបែបបទ

សេចក្តីកែតម្រូវគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់ ទំព័រទី១០៩ ដល់ ១១៧ ត្រង់ជំពូកទី១២ ចំនុច ១២.៣ អំពីរូមន្តព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ជូរទី២, ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

18 ខែ​ឧសភា 2022 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ឳសថ Dolutegravir លាយក្នុងទឹក ១០មីលីក្រាម(pDTG) ជាជម្រើសរបបឆ្នាំចំបងសម្រាប់កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលមានអាយុតូចជាង៤សប្តាហ៍ និងមានទម្ងន់ចាប់ពី ៣ ដល់ ២០គីឡូក្រាម នៅប្រទេសកម្ពុជា

18 ខែ​មីនា 2022 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PreP) នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយអង្គការ នៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

របាយការណ៍បច្ចេកទេស ស្តីពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីលប់បំបាត់ការចំលងមេរោគអេដស៍-ស្វាយពីម្តាយទៅកូន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

3 ខែ​ធ្នូ 2021 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ