បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្តនៃសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅកម្ពុជា

30 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

និតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ​សម្រាប់យុវជនរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ អន្តរកាល៖ និងស្ថិតនៅក្នុងសេវាថែទាំ​​ និងព្យាបាលមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

28 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់

30 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់ទារក កុមារ និងក្មេងជំទង់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

30 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីអំពីការអនុវត្តន៍ការធ្វើតេស្តរហ័ស (RTRI) ដើម្បីតាមដានរកអ្នកឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

20 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

20 ខែ​កក្កដា 2021 និយាមបែបបទ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍-កាមរោគ និងថែទាំអ្នកផ្ទុកមរោគអេដស៍/ ជំងឺកាមរោគក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥

8 ខែ​មិថុនា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

និយាមបែបបទប្រតិបត្តិសម្រាប់ការតាមរក និងដាក់អ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ត្រឡប់ចូលមកក្នុងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលវិញ

16 ខែ​មីនា 2021 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្ត នៃសេវាថែទាំបន្តអ្នកជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា

20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទស្ដីពី ការកំណត់គម្លាតរយៈពេលណាត់ជួប និងការផ្ដល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ច្រើនខែ (MMD) សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ