បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

សេចក្តីកែតម្រូវគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់ ទំព័រទី១០៩ ដល់ ១១៧ ត្រង់ជំពូកទី១២ ចំនុច ១២.៣ អំពីរូមន្តព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ជូរទី២, ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

18 ខែ​ឧសភា 2022 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ឳសថ Dolutegravir លាយក្នុងទឹក ១០មីលីក្រាម(pDTG) ជាជម្រើសរបបឆ្នាំចំបងសម្រាប់កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលមានអាយុតូចជាង៤សប្តាហ៍ និងមានទម្ងន់ចាប់ពី ៣ ដល់ ២០គីឡូក្រាម នៅប្រទេសកម្ពុជា

18 ខែ​មីនា 2022 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PreP) នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយអង្គការ នៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ

របាយការណ៍បច្ចេកទេស ស្តីពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីលប់បំបាត់ការចំលងមេរោគអេដស៍-ស្វាយពីម្តាយទៅកូន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

3 ខែ​ធ្នូ 2021 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្តនៃសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅកម្ពុជា

30 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

និតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ​សម្រាប់យុវជនរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ អន្តរកាល៖ និងស្ថិតនៅក្នុងសេវាថែទាំ​​ និងព្យាបាលមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

28 ខែ​កញ្ញា 2021 និយាមបែបបទ

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់

30 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់ទារក កុមារ និងក្មេងជំទង់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

30 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីអំពីការអនុវត្តន៍ការធ្វើតេស្តរហ័ស (RTRI) ដើម្បីតាមដានរកអ្នកឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

20 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត