បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៧

1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧

1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ
1 17 18 19