បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

20 ខែ​កក្កដា 2021 និយាមបែបបទ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍-កាមរោគ និងថែទាំអ្នកផ្ទុកមរោគអេដស៍/ ជំងឺកាមរោគក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥

8 ខែ​មិថុនា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

និយាមបែបបទប្រតិបត្តិសម្រាប់ការតាមរក និងដាក់អ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ត្រឡប់ចូលមកក្នុងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលវិញ

16 ខែ​មីនា 2021 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត (SOP)ការកែលម្អគុណភាពជាបន្ត នៃសេវាថែទាំបន្តអ្នកជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា

20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទស្ដីពី ការកំណត់គម្លាតរយៈពេលណាត់ជួប និងការផ្ដល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ច្រើនខែ (MMD) សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

20 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សម្រាប់សេវាព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

គម្រោងប្រតិបតិ្តរួមបញ្ចូលគ្នា ស្តីពីវិធីសាស្រ្តសកម្មភាពសហគមន៍ សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តជំរុញខ្លាំងក្លា គ្រប់គ្រងសកម្មករណីមេរោគអេដស៍ ដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅ ៩០-៩០-៩០ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

និយាមបែបទ សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តជំរុញខ្លាំងក្លា គ្រប់គ្រងសកម្មករណីផ្ទុកមេរោគអេដស៍

19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ, មិថុនា ២០១៨

19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ

ឯកសារគោលគំនិតស្តីអំពី ការអនុវត្តវិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុននៅពេលប្រព្រឹត្ត ប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PrEP) នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. ខែមិនា ២០១៩

19 ខែ​ធ្នូ 2020 និយាមបែបបទ