បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០០

1 ខែ​មករា 2000 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៩

1 ខែ​មករា 1999 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៩

1 ខែ​មករា 1999 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៨

1 ខែ​មករា 1998 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៨

1 ខែ​មករា 1998 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៧

1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧

1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ
1 18 19 20